Privacy verklaring

Privacy verklaring Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur

Middels deze verklaring lichten wij graag toe hoe wij omgaan met privacy. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle (juridische) diensten alsmede onze website www.pensioenrechtadvocatuur.nl. Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Kort gezegd komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doelen waarvoor wij de gegevens verzamelen, niet met anderen zullen delen, tenzij in deze privacyverklaring anders wordt aangegeven, en zorgvuldig beveiligen.

Grondslagen en doeleinden voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

De uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (bijvoorbeeld met als doel onze (juridische) dienstverlening aan u te kunnen (blijven) verrichten, waaronder in ieder geval begrepen: advisering, ondersteuning, bijstand in procedures, etc);
Een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld voor het onderhouden van de website, waarbij wij onder meer uw IP-adres verwerken);
Uw toestemming (bijvoorbeeld met als doel met u kennis te delen en/of nieuwsbrieven te zenden);
Het voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld, indien van toepassing, op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme “Wwft”).
om onze website te kunnen onderhouden, waarbij wij onder meer uw IP-adres verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk is voor verwerkelijking van de hierboven genoemde doeleinden.

Het delen van uw gegevens

Alleen degenen binnen onze organisatie waarvan het noodzakelijk is dat zij uw persoonsgegevens ontvangen, krijgen hier toegang toe. Dit zijn bijvoorbeeld onze advocaten en (juridisch) medewerkers die betrokken zijn bij de (juridische) dienstverlening aan u en het ondersteunend personeel die noodzakelijkerwijs met uw gegevens moeten werken. Wij zorgen ervoor dat het intern proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen is omkleed.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze (juridische) dienstverlening en de daarmee samenhangende andere diensten (zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag leveranciers dan wel andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten uitbesteden), voor onze website of indien dit op uw verzoek geschiedt. Daarnaast stellen wij slechts persoonsgegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel haar daartoe verplicht.

Derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan verwerkers – middels een verwerkersovereenkomst – die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten.

Beveiliging

Wij dragen er zorg voor dat de door u verstrekte persoonsgegevens goed worden beveiligd en worden beschermd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik, op een passende manier en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Websitebezoek en cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken twee soorten cookies. Namelijk functionele cookies en analytische cookies. Met onze functionele cookies garanderen wij een correcte werking van onze website. Met behulp van onze analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacy vriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen, opdat deze niet herleidbaar is tot een persoon. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden die onze (juridische) dienstverlening en website bieden. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Identiteit en vragen

De maatschap Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur (KvK 72257385) is verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt in het kader van onze (juridische) dienstverlening en het gebruik van onze website. Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur heeft in dat kader te gelden als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur (kvK 72257385), Beilerstraat 10, 9401 PK Assen, secretariaat@pensioenrechtadvocatuur.nl, 0592-820202, www.pensioenrechtadvocatuur.nl

Vragen over deze privacyverklaring van Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur kunnen per e-mail via secretariaat@pensioenrechtadvocatuur.nl of per post worden gesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 september 2018.