Werkgevers

Werkgevers

Als werkgever kunt u op verschillende manieren te maken krijgen met pensioenkwesties, zelfs als binnen uw onderneming geen pensioenregeling geldt (of lijkt te gelden). En dat brengt vele uitdagingen met zich mee. U kunt veel problemen rond pensioenen voorkomen, door steeds scherp te hebben welke pensioenverplichtingen uw bedrijf heeft en welke risico’s u loopt. Door tijdig advies in te winnen bij een deskundige, kunnen dure verrassingen in de toekomst worden voorkomen.

Veel bedrijven richten de aandacht toch liever op hun “core business” dan op pensioenkwesties en gaan er van uit dat het met de pensioenen wel goed zit, of dat eventuele problemen wel zullen worden opgelost op het moment dat die problemen zich aandienen. Vaak maken werknemers zich ook niet erg druk om hun pensioen, zeker als de pensioendatum nog ver weg lijkt.

Bedrijven worden daardoor in de praktijk regelmatig geconfronteerd met verrassingen, waarbij het vaak gaat om grote bedragen. Soms kan een werkgever een geschil met een oud-directeur nog wel voor een relatief laag bedrag schikken, als het gaat om een onduidelijke pensioentoezegging die in een grijs verleden aan de betreffende directeur is gedaan. Dat kan in andere situaties heel anders liggen, bijvoorbeeld als blijkt dat de collectieve pensioenregeling voor meerdere uitleg vatbaar is. Hieronder volgen ter illustratie kort enkele voorbeelden van situaties waarin Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur u van dienst kan zijn met advies en, indien nodig, in een procedure.

Verplichte aansluiting bij een pensioenfonds

Met enige regelmaat worden werkgevers overvallen door een brief van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds, met daarin de mededeling dat het bedrijf verplicht is zich bij het betreffende pensioenfonds aan te sluiten. En dat met terugwerkende kracht van minimaal vijf jaar, ook voor wat de betaling van premies betreft. Een dergelijke brief kan voor een onderneming zeer verstrekkende gevolgen hebben.

Indien uw bedrijf door een pensioenfonds wordt aangeschreven, zal in de eerste plaats moeten worden onderzocht (een werkingssfeeronderzoek) of uw bedrijf daadwerkelijk wel verplicht is tot aansluiting bij dat fonds. Geregeld is dat niet het geval. Is verplichte aansluiting onomkeerbaar dan kan worden onderzocht of vrijstelling mogelijk en/of wenselijk is. De antwoorden op die vragen hangen af van een aantal factoren en variëren dan ook per bedrijf. Een complicerende factor kan bovendien zijn, dat binnen uw onderneming al een pensioenregeling van toepassing is, verzekerd bij een pensioenverzekeraar, een ondernemingspensioenfonds of bij een ander bedrijfstakpensioenfonds. Wat is het lot van die regeling en wat is de positie van de verzekeraar of de andere uitvoerder?

Wijzigen en harmoniseren van pensioenregelingen

Binnen een onderneming kunnen verschillende pensioenregelingen van toepassing zijn, bijvoorbeeld als gevolg van fusies of overnames in het verleden. Dat leidt regelmatig tot de wens die regelingen te harmoniseren. Er kunnen uiteraard ook andere redenen zijn om een pensioenregeling te wijzigen, bijvoorbeeld omdat de werkgever de regeling te duur vindt. Hoe kunt u een wijziging van een pensioenregeling of een harmonisering van pensioenregelingen bewerkstelligen en welke risico’s kleven aan een wijziging?

Fusies en overnames

Bij fusies en overnames van grote én kleine ondernemingen kunnen pensioenverplichtingen van groot belang zijn. Dat wordt helaas nog te vaak onderschat, met alle gevolgen van dien. Met name voor de koper, maar zeker ook voor de verkoper, is het belangrijk voldoende inzicht te hebben in de (al dan niet contractuele) pensioenverplichtingen van de over te nemen onderneming. Inzicht in de pensioenverplichtingen is niet alleen van belang voor de onderhandelingspositie van uw onderneming, maar ook voor eventuele aansprakelijkheid. Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur staat u (of het kantoor dat u bij een fusie of overname adviseert),  graag bij voor wat betreft de pensioenregelingen in het kader van een due diligence.

Bovendien kan een fusie of een overname hét aangewezen moment zijn om een pensioenregeling te wijzigen of te harmoniseren. Bij een fusie of overname geldt namelijk specifieke regelgeving die in bepaalde gevallen mogelijkheden biedt pensioenregelingen te wijzigen of te harmoniseren.