Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur

1. Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur 

  1. Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur, hierna te noemen: “Van Heest Bodewes”, is een maatschap die tot doel heeft de uitoefening van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur. De maatschap is statutair gevestigd te Assen.
  2. Van Heest Bodewes handelt tevens onder de naam Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur.

2. Opdracht

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Heest Bodewes aanvaarde opdrachten, eventuele aanvullende en vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden hoe ook genaamd. Afwijkingen van de oorspronkelijk verleende opdracht zijn slechts geldig en bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen tussen de opdrachtgever en Van Heest Bodewes. De toepasselijkheid van algemene voorwaarde gehanteerd door een contractuele wederpartij van Van Heest Bodewes wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Heest Bodewes, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advocaat of medewerker verbonden aan Van Heest Bodewes wordt uitgevoerd.

2.3 De aanvaarde opdracht leidt voor Van Heest Bodewes tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

2.4 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen en Van Heest Bodewes is jegens die derden dan ook niet aansprakelijk.

Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Van Heest Bodewes voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Van Heest Bodewes gehouden die derde er op te wijzen dat die werkzaamheden zijn verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

2.5 Van Heest Bodewes zal bij het inschakelen van derden bij het uitvoeren van de opdracht, waar mogelijk, tevoren overleg voeren met de opdrachtgever en bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten. Van Heest Bodewes is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien en voor zover de door Van Heest Bodewes namens de opdrachtgever ingeschakelde derden aansprakelijkheidsbeperkingen hanteren, is Van Heest Bodewes gemachtigd deze beperkingen namens de opdrachtgever te aanvaarden. Voor zover nodig wordt deze machtiging door Van Heest Bodewes van de opdrachtgever bedongen.

2.6 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Van Heest Bodewes bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. De rechten en verweren voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden, strekken naast ten gunste van Van Heest Bodewes, ook ten gunste van (bestuurders van (rechts)personen die aan Van Heest Bodewes verbonden zijn, althans voor Van Heest Bodewes werkzaam zijn, en ten gunste van (bestuurders van (rechts)personen die niet meer aan Van Heest Bodewes verbonden zijn, althans niet meer voor Van Heest Bodewes werkzaam zijn, met inbegrip van erfgenamen, alsmede ten gunste van derden die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld.   

3. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring Van Heest Bodewes 

3.1 Iedere aansprakelijkheid van Van Heest Bodewes is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar komt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van Heest Bodewes voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde voorwaarden.

3.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheids- verzekering geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Van Heest Bodewes  beperkt tot een bedrag van Euro 5.000,- of, indien het door Van Heest voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot het bedrag van het honorarium met een maximum van Euro 10.000,-. De bestuurders van Van Heest Bodewes en degenen die in dienst van de besloten vennootschap werkzaam zijn of zijn geweest, zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

3.3 Alle vorderingen en bevoegdheden jegens Van Heest Bodewes vervallen een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is werd of redelijkerwijs kon zijn met de oorzaak van het ontstaan van de vorderingen en bevoegdheden, onverminderd een eventueel eerder verval van rechten op grond van de Nederlandse wetgeving.

3.4 De opdrachtgever vrijwaart Van Heest Bodewes tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht.

4. Declaratie

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand
van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke (uur)tarieven zoals die periodiek door Van Heest Bodewes worden vastgesteld. Reistijd wordt eveneens tegen het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht. Het honorarium is altijd een bedrag exclusief 5% algemene kantoorkosten en de BTW.

4.2 Van Heest Bodewes is gerechtigd om zowel voor aanvang van haar werkzaamheden als tussentijds een voorschot op het honorarium van de opdrachtgever te verlangen. Dit voorschot wordt in beginsel met de einddeclaratie verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed.
Eventueel door Van Heest Bodewes ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten (griffierecht, uittreksels etc.), worden in beginsel direct nadat deze door Van Heest Bodewes zijn betaald aan de opdrachtgever doorberekend.

4.3 De werkzaamheden voor de opdrachtgever door Van Heest Bodewes verricht, worden in beginsel éénmaal per maand aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Hierbij geldt een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum vermeld op de declaratie. Van Heest Bodewes is gerechtigd haar werkzaamheden ook tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Bij gebreke van tijdige betaling is Van Heest Bodewes gerechtigd haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. De opdrachtgever is na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie de wettelijke rente verschuldigd over het totale bedrag van de declaratie, vermeerderd met de redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, welke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 250,-.

4.5 Indien een declaratie om welke reden ook wordt betwist, dient dat binnen 14 dagen na de datum die is vermeld op de declaratie schriftelijk en gemotiveerd aan Van Heest Bodewes kenbaar te worden gemaakt. Een dergelijke betwisting laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

5. Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Van Heest Bodewes is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen worden in eerste aanleg uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Assen.

6. Raadpleging en wijziging Algemene Voorwaarden

6.1 Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pensioenrechtadvocatuur.nl en worden op verzoek aan de opdrachtgever toegezonden. Van Heest Bodewes behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen.