Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur

 1. Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur

1.1 Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur, hierna te noemen: “Van Heest Bodewes”, is een openbare maatschap die tot doel heeft de uitoefening van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur. De maatschap heeft haar hoofdvestiging te Assen en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72257385. Het BTW-nummer van de maatschap is 859049267B01.

1.2 Van Heest Bodewes is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

 1. Opdracht

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Heest Bodewes aanvaarde opdrachten, eventuele aanvullende en vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden hoe ook genaamd. Afwijkingen van de oorspronkelijk verleende opdracht zijn slechts geldig en bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen tussen de opdrachtgever en Van Heest Bodewes. De toepasselijkheid van algemene voorwaarde gehanteerd door een contractuele wederpartij van Van Heest Bodewes wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Heest Bodewes, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advocaat of medewerker verbonden aan Van Heest Bodewes wordt uitgevoerd.

2.3 De aanvaarde opdracht leidt voor Van Heest Bodewes tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

2.4 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen en Van Heest Bodewes is jegens die derden dan ook niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Van Heest Bodewes voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Van Heest Bodewes gehouden die derde er op te wijzen dat die werkzaamheden zijn verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

2.5 Van Heest Bodewes zal bij het inschakelen van derden bij het uitvoeren van de opdracht, waar mogelijk, tevoren overleg voeren met de opdrachtgever en bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten. Van Heest Bodewes is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien en voor zover de door Van Heest Bodewes namens de opdrachtgever ingeschakelde derden aansprakelijkheidsbeperkingen hanteren, is Van Heest Bodewes gemachtigd deze beperkingen namens de opdrachtgever te aanvaarden. Voor zover nodig wordt deze machtiging door Van Heest Bodewes van de opdrachtgever bedongen.

2.6 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Van Heest Bodewes bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. De rechten en verweren voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden, strekken naast ten gunste van Van Heest Bodewes, ook ten gunste van (bestuurders van (rechts)personen die aan Van Heest Bodewes verbonden zijn, althans voor Van Heest Bodewes werkzaam zijn, en ten gunste van (bestuurders van (rechts)personen die niet meer aan Van Heest Bodewes verbonden zijn, althans niet meer voor Van Heest Bodewes werkzaam zijn, met inbegrip van erfgenamen, alsmede ten gunste van derden die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld.

2.7. Van Heest Bodewes kan geen derdengelden ontvangen aangezien de maatschap geen rekening stichting derdengelden ter beschikking heeft.

 1. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring Van Heest Bodewes

3.1 Iedere aansprakelijkheid van Van Heest Bodewes is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar komt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van Heest Bodewes voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde voorwaarden. De advocaten en maten van Van Heest Bodewes zijn gezamenlijk op dezelfde polis voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van Heest Bodewes is gesloten via AON Risk Solutions, Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam, Postbus 518, 3000 AM Rotterdam. Het betreft een werelddekking met een gedeeltelijke uitsluiting voor de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada.

3.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheids- verzekering geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Van Heest Bodewes beperkt tot een bedrag van Euro 5.000,- of, indien het door Van Heest Bodewes voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot het bedrag van het honorarium met een maximum van Euro 10.000,-. De bestuurders van Van Heest Bodewes en degenen die in dienst van de maatschap werkzaam zijn of zijn geweest, zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

3.3 Alle vorderingen en bevoegdheden jegens Van Heest Bodewes vervallen een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is werd of redelijkerwijs kon zijn met de oorzaak van het ontstaan van de vorderingen en bevoegdheden, onverminderd een eventueel eerder verval van rechten op grond van de Nederlandse wetgeving.

3.4 De opdrachtgever vrijwaart Van Heest Bodewes tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht.

 1. Declaratie

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand

van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke (uur)tarieven zoals die periodiek door Van Heest Bodewes worden vastgesteld. Reistijd wordt eveneens tegen het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht. Het honorarium is altijd een bedrag exclusief 5% algemene kantoorkosten en de BTW.

4.2 Van Heest Bodewes is gerechtigd om zowel voor aanvang van haar werkzaamheden als tussentijds een voorschot op het honorarium van de opdrachtgever te verlangen. Dit voorschot wordt in beginsel met de einddeclaratie verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed.

Eventueel door Van Heest Bodewes ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten (griffierecht, uittreksels etc.), worden in beginsel direct nadat deze door Van Heest Bodewes zijn betaald aan de opdrachtgever doorberekend.

4.3 De werkzaamheden voor de opdrachtgever door Van Heest Bodewes verricht, worden in beginsel éénmaal per maand aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Hierbij geldt een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum vermeld op de declaratie. Van Heest Bodewes is gerechtigd haar werkzaamheden ook tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Bij gebreke van tijdige betaling is Van Heest Bodewes gerechtigd haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. De opdrachtgever is na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie de wettelijke rente verschuldigd over het totale bedrag van de declaratie, vermeerderd met de redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, welke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 250,-.

4.5 Indien een declaratie om welke reden ook wordt betwist, dient dat binnen 14 dagen na de datum die is vermeld op de declaratie schriftelijk en gemotiveerd aan Van Heest Bodewes kenbaar te worden gemaakt. Een dergelijke betwisting laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

 1. Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Van Heest Bodewes is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen worden in eerste aanleg uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland.

 1. Raadpleging en wijziging Algemene Voorwaarden

6.1 Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pensioenrechtadvocatuur.nl en worden op verzoek aan de opdrachtgever toegezonden. Van Heest Bodewes behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen.

 

 

General terms and conditions Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur

 1. Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur

1.1 Van Heest Bodewes Pensioenrechtadvocatuur, hereinafter referred to as “Van Heest Bodewes” is a public partnership which aims to practise law, including the legal profession. The partnership’s principal place of business is in Assen and it is registered in the commercial register of the Chamber of Commerce under file number 72257385. The partnership’s VAT number is 859049267B01.

1.2 Van Heest Bodewes is affiliated with the Netherlands Bar Association.

 1. Engagement

2.1 These general terms and conditions apply to all engagements accepted by Van Heest Bodewes, possible additional engagements, follow-up engagements and any other work by whatever name. Deviations from the original engagement will only be valid and binding if they are agreed in writing between the client and Van Heest Bodewes. The applicability of the general terms and conditions used by Van Heest Bodewes’s contractual other parties is expressly rejected.

2.2 Notwithstanding the provisions of Article 7:404 Dutch Civil Code (hereinafter “DCC”) and Article 7:407(2) DCC, all engagements are only accepted and performed by Van Heest Bodewes, even if it is expressly intended or implied that a specific attorney or employee affiliated with Van Heest Bodewes performs the engagement.

2.3 When Van Heest Bodewes accepts an engagement, this results in a best efforts obligation, not a result obligation.

2.4 The work performed in accordance with the received instruction is performed exclusively for the benefit of the client. Third parties cannot derive any rights from the substance of the work performed and Van Heest Bodewes is therefore not liable towards those third parties. If the client provides third parties with the substance of the work Van Heest Bodewes performed for it, the client is obliged to inform those third parties that the work was performed subject to these general terms and conditions. If a third party uses the substance of that work in any way, that third party is bound by the substance of these general terms and conditions.

2.5 Insofar as possible, Van Heest Bodewes will consult the client before it engages third parties in the performance of the engagement and it will exercise due care when it chooses third parties. Van Heest Bodewes is not liable for any failure on the part of these third parties. If and in so far as the third parties Van Heest Bodewes engages on behalf of the client apply limitations of liability, Van Heest Bodewes is authorised to accept these limitations on behalf of the client. In so far as necessary, Van Heest Bodewes will stipulate this authorisation from the client.

2.6 These general terms and conditions have also been stipulated for the benefit of all those involved in the performance of the engagement on behalf of Van Heest Bodewes. The rights and defences ensuing from these general terms and conditions are not only for the benefit of Van Heest Bodewes, but also for the benefit of the legal entities and directors of legal entities affiliated with Van Heest Bodewes, or those who are employed by Van Heest Bodewes and legal entities and directors of legal entities who are no longer affiliated with Van Heest Bodewes or those who are no longer employed by Van Heest Bodewes, including heirs, and for the benefit of third parties that were engaged for the performance of an engagement.

2.7. Van Heest Bodewes cannot receive any clients’ funds, because the partnership does not have a dedicated clients’ account.

 1. Limitation of liability and indemnity Van Heest Bodewes

3.1 Any liability on the part of Van Heest Bodewes is limited to the amount that is paid out in that specific case under its professional liability insurance, plus the amount of the excess that is not covered by the professional liability insurer in accordance with the policy conditions. Van Heest Bodewes’s professional liability insurance meets the requirements stipulated by the Netherlands Bar Association. Van Heest Bodewes’s attorneys and partners are ensured against professional liability together under the same policy. Van Heest Bodewes’s professional liability insurance was purchased from AON Risk Solutions, Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam, P.O. Box 518, 3000 AM Rotterdam. It is an insurance with worldwide coverage with a partial exclusion for the United States and/or Canada.

3.2 If and in so far as the aforementioned professional liability insurance does not make a payment for any reason whatsoever, any liability on the part of Van Heest Bodewes is limited to an amount of EUR 5,000, or, if the fee charged by Van Heest Bodewes for the engagement in question exceeds that, to the amount of the fee up to EUR 10,000. Van Heest Bodewes’s directors and those who are or have been employed by the partnership will never be personally bound or liable.

3.3 All claims and powers vis-à-vis Van Heest Bodewes lapse one year after the day on which the client became aware of, or could reasonably have become aware of, that which caused the claim or power to arise, without prejudice to any possible earlier lapse of rights pursuant to Dutch legislation.

3.4 The client indemnifies Van Heest Bodewes against all third party claims, including the reasonable costs of legal assistance, that are in any way related to the work performed for the client.

 1. Fee statement

4.1 Unless otherwise agreed in writing, the fee is set based on the number of hours worked multiplied by the applicable hourly rates periodically set by Van Heest Bodewes. Travel time will also be charged on the basis of the agreed hourly rate. The fee is always an amount exclusive of 5% general office costs and VAT.

4.2 Van Heest Bodewes is entitled to require an advance on the fee from the client, both before the start of the work and in the interim. In principle, this advance will be set off against the final bill. No interest is paid on this advance.

Any possible disbursements paid by Van Heest Bodewes for the benefit of the client – such as court fees, extracts, etc – will be charged on to the client immediately after Van Heest Bodewes has paid these.

4.3 In principle, work performed by Van Heest Bodewes for the client will be charged to the client once per month. A payment term of 14 days applies to these payments, counting from the date stated on the fee statement. Van Heest Bodewes is also authorised to send the client interim invoices for the work it performed.

4.4 In the absence of timely payment, Van Heest Bodewes is authorised to suspend its work for the client. After the payment term of 14 days after the date stated on the fee statement has expired, the client owes the statutory interest on the total amount of the fee statement, plus the reasonable costs incurred to obtain payment out of court, which costs will be set at 15% of the principal sum with a minimum of EUR 250.

4.5 If a fee statement is disputed for any reason whatsoever, Van Heest Bodewes must be notified of this in writing within 14 days after the date stated on the fee statement, stating reasons. Such a dispute does not affect the client’s payment obligation.

 1. Applicable law

The agreement between the client and Van Heest Bodewes is governed by Dutch law. Any disputes that may arise will in the first instance be resolved exclusively by the competent judge of the Noord-Nederland District Court.

 1. Access and amendments to the General Terms and Conditions

6.1 These general terms and conditions can be accesses via www.pensioenrechtadvocatuur.nl and will be sent to the client on request. Van Heest Bodewes reserves the rights to amend its general terms and conditions.